Jump to content

Trafikeftersök remiss...


N S

Recommended Posts

Tja jag kan väl stå ut men o ha en keps med öronlappar även om jag tycker det är utormodentligt fånigt..

Och det kommer bli dyrt att utrusta fotfolket..

Men det är ju skattebetalarnas pengar... vilket är jag o Ni då..:lol:

Men nu när det ev efterfrågades synpunkter, så kunde jag inte låta bli..

Klipp o klistra.. o det blir nog lite rörigt.. men sån är jag ;)

Först..

Naturvårdsverkets

författningssamling

”Vapen vid eftersök

21 b § Vid eftersök på polismyndighetens uppdrag i enlighet med 40 §

andra stycket jaktförordningen (1987:905) får enkelpipiga hagelgevär enligt 7 §

dessa föreskrifter användas för älg, kronhjort, rådjur, björn och varg.”

Många går med kombi, jag själv ibland med drilling. Har senast i höst vid ett par tillfällen blivit utringd på trafikeftersök under pågående jakt. Att då lägga onödig tid på att åka hem efter ”rätt” vapen bör sinka eftersöket och förkortande av lidandet.

Har väl förut varit OK att avliva med det som står till buds bara man inte förvärrar lidandet..

”33 b § En hund som ingår i ett eftersöksekipage ska vara särskilt tränad för

ändamålet och ska ha dokumenterat särskilt goda egenskaper att följa en skadad

individ av den art eftersöket avser.”

Exakt vad menas? ”Dokumenterat goda egenskaper” Viltspårprov med släpad ”rätt vilt” klöv??

”35 § Ersättning för polismyndighetens kostnader för att eftersöka eller på

annat sätt spåra, döda eller omhänderta djur av sådan art som avses i 33 §

jaktförordningen (1987:905) (statens vilt) och som inte ska ersättas enligt 35 a §

ska lämnas enligt följande.

1. Per person och för varje påbörjad timme: 100 kr. Avser eftersöket björn ska

dock motsvarande ersättning vara 200 kr.

2. För kontaktperson som inte själv ska genomföra eftersöket utan vidarebefordrar

uppdraget, 50 kr för varje påbörjad timme.

3. Tillägg för varje eftersökshund för varje påbörjad timme: 50 kr

4. Tillägg för terrängfordon (även traktor) för varje påbörjad timme: 200 kr

5. Tillägg för bil: motsvarande skattefri del av statlig bilersättning.

35 a § Ersättning för arbete enligt 33- 33 b §§ dessa föreskrifter för

polismyndighetens kostnader för eftersök enligt 40 § andra stycket

jaktförordningen (1987:905) avseende vilt som varit inblandat i en

sammanstötning med motorfordon ska lämnas per eftersök enligt följande.

1. För eftersök av björn, varg, järv och lo: 1 900 kronor

2. För eftersök av älg och vildsvin: 700 kronor.

3. För eftersök avseende övriga arter: 400 kronor.

4. För kontaktperson som inte själv ska genomföra eftersöket utan vidarebefordrar

uppdraget 50 kronor per eftersök (s.k. grundersättning) och ytterligare 100 kronor

om kontaktpersonen behöver göra ett platsbesök (s.k. tilläggsersättning).

5. Tillägg för bil motsvarande skattefri del av statlig bilersättning för vägsträcka

som överstiger 50 km enkel väg.”

Märkligt formulerat?? Först gången schablon ersättning, nästa per timme???

Rikspolisstyrelsens författnings-

samling

RPSFS 2010:00

FAP 226-1

”16 § Med ett eftersöksekipage avses en eftersöksjägare med hund.

En eftersökspatrull ska bestå av ett eftersöksekipage och ytterligare minst en eftersöksjägare.”

Innebär det att vi numera ska gå minst 2 man på trafikeftersöken? Samt en kontaktman som bara åker ut o vänder..

”17 § Polismyndigheten ska, efter samråd med lokalt samordningsansvarig inom NVR, utse ett lämpligt antal eftersöksekipage för varje ansvarsområde enligt 11 §.

Allmänna råd

Det är polismyndigheten som bedömer behovet av och beslutar om lämpligt antal eftersöksekipage för respektive ansvarsområde. Vid bedömningen av behovet bör hänsyn tas till bl.a. att det finns ett tillräckligt antal eftersöksekipage för att upprätthålla dygnstäckning, kompetens för respektive viltslag, ansvarsområdets storlek och uppskattad arbetsbelastning.”

Dygnstäckning?.. även om vi har extremt mycket ekipage så kommer det inte finnas någon som kan julafton, nyårsafton osv. borde upprättas en jour och då ska man helt klart ha jourersättning.

”Rekrytering och uteslutning

19 § Innan polismyndigheten utser en av NVR regionalt föreslagen person för uppdrag som kontaktperson, eftersöksjägare eller anlitad jakträttshavare enligt 18 § ska polismyndigheten göra en bedömning av om denne innehar tillräcklig kompetens och med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget.

Bestämmelser om polismyndighets rätt att få ut uppgifter ur belastningsregistret i ärenden om uppdrag vid myndigheten finns i 10 § första stycket 4 förordning (1999:1134) om belastningsregister.

Polismyndigheten ska, som ett krav för att anlita en person för uppdrag enligt första stycket, kontrollera att denne genom medlemskap i jägarorganisation eller privat, innehar gällande ansvars- och personförsäkring.

Allmänna råd

Polismyndighetens bedömning av en föreslagen persons lämplighet för ett uppdrag enligt 19 § bör omfatta inte bara personens sakliga kompetens. I bedömningen bör vägas in att personen utför uppdrag åt polismyndigheten och är att betrakta som en representant för en viss del av polisverksamheten. Särskild vikt bör därför läggas vid personens allmänna laglydnad, men även vid att denne under sitt uppdrag förväntas uppträda och genomföra detta på ett lämpligt sätt. Polismyndigheten bör ställa som krav att en utsedd person är samarbetsvillig och att denne tjänstvilligt åtar sig utpekade uppdrag samt deltar i utbildningar och möten som anordnas av polismyndigheten. Eftersöksuppdrag kan ofta behöva genomföras under besvärliga väderleks- och terrängförhållanden. Det bör därför även göras en bedömning av om personen har tillräcklig hälsa och kroppskrafter för uppdraget.

Även beträffande länsansvarig jägare och samordningsansvarig jägare bör polismyndigheten göra en bedömning av personens lämplighet som samarbetspart, dock utan att det i dessa fall kan bli fråga om någon ingående kontroll genom t.ex. registerslagningar”

Tjänstvilligt/ samarbetsvillig, vill de bara ha JA-sägare? Finns tillfällen när man helt enkelt inte kan. Det hela är ju frivilligt också.

”26 § Fattar polismyndigheten beslut om eftersök av vilt enligt 40 § jaktförordningen ska en kontaktperson inom vars ansvarsområde sammanstötningen har skett ges i uppdrag att fördela eftersöksuppdraget till lämpligt eftersöksekipage eller sådan anlitad jakträttshavare som sägs i 18 §. En kontaktperson, som tillika är eftersöksjägare, får inte själv genomföra eftersöksuppdraget.

Polismyndigheten ska i samband med att kontaktpersonen ges uppgiften ange händelserapportens nummer (HR).

Om polismyndigheten bedömer att ett eftersök inte ska genomföras ska en notering om detta göras i händelserapporten eller på formulär Trafikolycka/Motorfordon-Vilt (RPS 226.1).”

Nästan alla kontaktmän är också hundförare/eftersökekipage. Ska detta gälla blir det tomt på kontaktmän.

”27 § Om viltet uppgetts vara kvar på platsen för sammanstötningen eller om det behövs av annan anledning får polismyndigheten ge kontaktpersonen i uppdrag att göra ett platsbesök, för att avgöra om viltet är dött eller för att avliva det eller, i de fall viltet inte är kvar på platsen, ombesörja att ett eftersök genomförs av lämpligt eftersöksekipage eller sådan anlitad jakträttshavare som sägs i 18 §. En kontaktperson, som tillika är eftersöksjägare, får inte själv genomföra eftersöksuppdraget.

Allmänna råd

Andra skäl till att göra platsbesök än att viltet är kvar på platsen kan vara att sammanstötning skett med flera djur, det är okänt vilken djurart som sammanstötningen skett med eller det är osäkert om ett eftersök är möjligt eller nödvändigt att genomföra.

Det bör noteras att bestämmelserna i 26 a § jaktlagen (1987:259) och 40 § första stycket jaktförordningen (1987:905) inte innebär att polismyndigheten alltid ska genomföra ett eftersök i de fall det gjorts en anmälan om sammanstötning mellan motorfordon och vilt. Polismyndigheten får utifrån omständigheterna i det enskilda fallet göra en bedömning av om ett eftersök är nödvändigt och möjligt att genomföra.

Anmälarens uppgifter om t.ex. viltart, antal vilt, iakttagbara skador på viltet och omfattningen av fordonsskador bör till viss del kunna ligga till grund för en sådan bedömning. Anmälaren kan emellertid i många fall sakna möjlighet att lämna en fullständig och riktig redogörelse av händelsen och dess följder. Om det inte med ledning av anmälarens uppgifter kan säkerställas att ett eftersök inte är nödvändigt, bör polismyndigheten skyndsamt vidta åtgärder för att få till stånd ett platsbesök eller ett eftersök.”

Om ett eftersök är nödvändigt kan inte polisens LKC avgöra via telefon. Att besluta sådant med infon från bilföraren, ev skador på bilen är inte relevant. Har själv varit på olyckor där älgen ligger förlamad på mittsträcket på vägen o det enda som syntes på bilen va en bucklig nummerskylt. Nästa olycka så behöver bilen bärgas från platsen, taket intryckt, trots 2 olika erkänt duktiga älghundar lyckades inte eftersöket, inga brutna ben och inga invärtes skador.

Skador på bil kontra skador på viltet går det inte avgöra om ett eftersök är nödvändigt.

Ska vi tex gå på gris så är det nästan stört omöjligt att avgöra om det är befogat att avliva eller inte.

Inte ens en ståndad gris gå med säkerhet avgöra om det är befogat att avliva eller inte.

Hur ska då LKC kunna avgöra om ett eftersök behövs eller inte...

”29 § I polismyndighetens dokumentation av beslut om eftersök ska antecknas uppgift om vilken kontaktperson som getts i uppgift att fördela eftersöksuppdraget samt, i förekommande fall, särskilda villkor för eftersöksuppdragets genomförande.

Allmänna råd

Ett beslut om att ett eftersök ska genomföras innefattar en rätt att genomföra spårning och avlivning av viltet på andra tider och på andra jaktområden än som annars är tillåtet. Med särskilda villkor för eftersöket avses att polismyndigheten kan besluta om att eftersöket får bedrivas med andra metoder och medel än som annars är tillåtet. Eftersöksjägaren bör, utan särskilt beslut från polismyndigheten, med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet själv få avgöra om eftersöket behöver ske från motordrivet fordon eller med hjälp av lampor.

Av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2010:xx) framgår vilka vapen som är lämpliga att använda vid eftersök. Enhandsvapen, oavsett kaliber, bör inte tillåtas vid eftersök som polismyndigheten beslutar om.”[/color]

Har man licens på enhandsvapen så finns det väl ingen som kan hindra en från att bära den med sig och använda det?

”34 § Av uppdraget ska framgå att innan ett anträffat skadat vilt avlivas inom ett detaljplanelagt område eller vid större vägar ska polismyndigheten underrättas för att bedöma om det är nödvändigt att viltet avlivas omedelbart eller om polis först ska sändas till platsen.

Allmänna råd

För att förkorta lidandet för ett anträffat skadat vilt är det oftast nödvändigt att viltet avlivas vid anträffandet. Av säkerhetsskäl är det dock angeläget att polismyndigheten först gör en bedömning av om polis ska sändas till platsen för att upprätta avspärrningar eller vidta andra säkerhetsåtgärder. Polismyndigheten bör även göra en bedömning av om en kommunal jägare bör anlitas för att avliva viltet.

Också i de fall eftersök genomförs på eller invid en väg bör polismyndigheten, med hänsyn tagen till trafiksituationen och säkerheten för trafikanter och eftersöksekipage, göra en bedömning av om polis ska sändas till platsen. ”

Förut har det räckt med ett skottlossningstillstånd från polis.

Yterligare en som man ska vara anträffbar alal tidpunkter.., kommunjägaren..

Link to comment
Share on other sites

Tja jag kan väl stå ut men o ha en keps med öronlappar även om jag tycker det är utormodentligt fånigt..

Tänk dig en bild med mössa med öronlappar och Borat baddräkt :D

\Mats

Link to comment
Share on other sites

Tänk dig en bild med mössa med öronlappar och Borat baddräkt :D

\Mats

jo.. är de bara samma färgnyans så kan de bli riktigt snyggt på rätt karl.

ett par benvärmare oxå så är lyckan total :D

Link to comment
Share on other sites

Lite mycket byråkrati kan jag tycka. För att förkorta lidandet för djuren skall man väl få ta till vad som krävs inte skall man hålla på i 2 timmar för att hämta rätt vapen, polisens avspärrningar eller kontakta kommunala skyddsjägare. Detta får ju till följd att amn maximerar lidandet för viltet enligt min mening.

Gällande kläder så är det så att vägverket har vissa krav på kläder och uppmärkning av arbetsplats ivd väg. För att få göra eftersök skall man då gått en variant av säkerhet på väg kurs och jag kan säga att den jag gick var nästintill löjesväckande då jag arbetar vid vägen och redan hade gått den och visste om reglerna vilket kanske inte riktigt utbildaren hade.

Vi är skyldiga liksom vägarbetare och även polisen att ha viss klädsel på oss om arbetet rör vägen vilket detta gör. Då enligt vv så är det olika krav på klädsel beroende på dygnstidpunkt. Avvikelser från detta kan avgiftsbeläggas med ca 5000 sek per avvikelse. Kort räknat är att om skyltningen är ottilräcklig och felaktig klädsel används är det 2 avvikelser som akn ge 10 000 sek i avgift (inte böter för det får bara polisen dela ut).

På min kurs (annordnad av nvr) sades det att använd de gamla västarna för det är ju bättre än ingenting, men avgiften från vv är densamma oavsett väst eller inte. Skyltarna om viltolycka bara blåste ner så de var ingen mening att ställa upp, avgift på detta med. Viltolycksskylt på bil var dålig magnet så hoppa över dom för kör ni över en viss hastighet så trillar de av, avgift.

Listan kan göras lång, nu skall det nog mycket till att en ansvarig kontrollant åker ut för att kontrollera ett eftersöksekipage men det kan ju vara bra att veta.

Detta är vägverkets krav vid arbete på väg och det har inte polisen med att göra då dom i detta är underordande vv i detta, därav skall även polisen ha rätt klädsel när de står med laserpistolen eller gör bälteskontroll.

En kort historia om ett företag som slarvade med skyltar o kläder vid ett vägbygge resulterade av en nitisk tjänstman inom vv i 160 000 sek i avgift under en förmiddags spaning........

Min lilla inlaga ang klädsel och utmärkning.

Har själv vv kurser i säkerhet på väg samt utmärkingsansvarigkurs

Link to comment
Share on other sites

Detta med detaljplanerat område.. Det är väl inga problem? Det blir i princip en kontaktman per kommun som är kommunjägare och har koll på övriga skyttar med tillstånd. Det knepiga där blir tex småbyar likt den jag bor i, byn är så pass liten att man ännu inte lagt in byn som ett eget område utan byn är delad i tre tårtbitar och ligger på den vanliga eftersöksorganisationen. Det borde inte vara så knepigt att ändra på.

Norrtälje som är större är ett eget område med egen kontaktman som har skottlossningstillstånd.

Vet att det finns en och annan ute i busken som inte under några omständigheter ska släppas in i stan med vapen så jag kan nog tycka att detta är vettigt som grundregel. Sen om vilt påkört utanför byn vinglar in i byn så tycker jag att det ska slutföras av den som påbörjat men då med tillfälligt skottlossningstillstånd.

Mvh!

Link to comment
Share on other sites

Angående klädsel o skyltning..

Fick oxå den där utbildningen i säkerhet på väg för några år sen.

Tog ett par år o sen fick jag Ett såntdäringa viltolyckstält..

Finns visst ett tält till i kommunen o en ficklampa med olika glas till rött, grönt o va de nu är utpostade någonstans....

Misstänker att det är det "lilla paketet" vilket är det enda som delats ut i kommuen.

Vi har väl en 60 000 ha i kommunen... antal mil väg vet jag inte.

Organisationen här har funnits här j-vligt länge, inna SES till o med..

Företag i kommunen sponsrade då med ett antal västar o 2 vägskyltar.

Det jar har fått i utrustning ang säkerhet på väg är alltså.

Ett tält. hur man nu ska kunna varna bilisten i bägge körfält i god tid med ett tält

En väst med texten viltolycka på. Den gamla jag hade va tydligen inte godkänd trotts de va numrerade.

Ja en pärm har jag fått oxå iofs..

Så jag misstänker att det kommer ta ytterligare 15 år innan jag kan klara av att följa kursens direktiv...

Vad är det då för nytta med säkerhetsutrustningen och kurser när man ingen utrustning har eller får...

Nu är jag ingen vägrännare.. lämnar vägen så fort som möjligt om nu viltet lämnat olycksplatsen.

De gånger viltet ligger på vägen blir ju en annan sak.

Nu har vi heller inga jättevägar typ Europa vägar i vår kommun, störst o mest trafikerad är väl 25:an o 28:an.

Jepp, jag är innerligt trött på byrokrati...

Link to comment
Share on other sites

Förstår dig verkligen NS att du är trött på byråkratin, de e ja med och jag jobbar med det dagligdags nästan. Det känns som att nvr inte tycker att det är så viktigt det där med utrustningen, annars hade man väl lagt mer tryck på frågan mot vv och övriga myndigheter.

Man får väl se var det landar, själv har jag lite tvång på eftesöken pga arrendet men strular det för mycket med nvr och myndigheter så skiter jag i det och byter arrende. Känner att det snart är mer pappersjobb än än jobb i teränglådan där kraften skall läggas enligt mig.

Jag gör gärna eftersök men då skall reglerna vara tydliga och inget flum som det nu verkar att kunna bli.

Lät så bra i början innan byråkratin kom in i bilden.

Kanske det blir bra man får ju hoppas. Kan ju även vara ett sätt att rensa ut i organisationen, istället för att säga till folk försöker man reglera bort dom- har ju hänt förr så varför inte nu!!!!!

Link to comment
Share on other sites

Kan väl tillägga att jag förmodligen brytit mot alla paragrafer hitills...

men det är de ju ingen som vet nått om :blush:

Det viktiga är ju att lösa uppgiften.

Har jag sen ingen keps med öronlappar eller "benvärmare" så är det ju av mindre betydelse.

Ärmar på västen osv..

En sak som jag tycker är så väldans lustigt...

Banvallen...

Kommer ett tåg varannan timme.

Kommer vi dit med hund i band så inte får man passera där inte.

Då ska man antingen bryta eftersöket o ta sig till en bevakad övergång och tillbaka till andra sidan banvallen där man bröt.

Eller ringa o få ledsagning av banverkspersonal över spåret.

Kan nog ta lite tid innan de dyke upp... fast kommer man få betalt per timme så är de väl ok...

Skulle sen viltet vända tillbaka över spåret så är det samma visa igen...

Dessutom fick vi inte ha våra gamla sponsrade västar för det gula va visst reserverat för banverkspersonal o tåget ska stoppas med gulfärg eller hur de nu va.

Då fick vi ny väst.. oxå den med gula fält... o antar att den nya kommer ha gult den oxå..

Link to comment
Share on other sites

En sak ni lätt glömmer är dagens situation. Är det någon av er som läst igenom alla dokument som styr trafikeftersöket i det "gamla" systemet? Det får den senaste skriften att framstå som en kort, praktiskt inriktad och synnerligen tydlig produkt. Vi får alltid sådana här reaktioner när vi skickar ut dylika grejer på remiss. Man måste nog vara lite framsynt och tänka sig tillämpningarna, inte stirra sig blind på bokstäverna.

Hur många av er följer idag NV´s schema för delning av trafikskadad älg? Hur många av er har noterat att sedan årsskiftet är eftersök i princip jakt. Dvs samma regler som vid jakt gäller också eftersök vad avsar jakttider, hundförbud och t ex lampor. Hur många av er har spårat av marken med bil?

Varje text av detta slag behöver en tillämpning och en förklaring. När vi skrivit den är jag övertygad om att detta system blir hyfsat enkelt och obyråkratiskt, bara vi får till ett par principiella förändringar. "Jägarens jaktlagstiftning" består idag av 177 sidor text. Jag tror inte många kan den utantill eller ens har läst den, ändå brukar vi klara av jakten hyfsat bra...

Link to comment
Share on other sites

NS Att tänka på gällande vv reglerna ang klädsel vid arbete på väg är att det gäller vägen och en viss sträcka bredvid, oftast 4-8 meter efter det skall inte varningskläder för arbete på väg behövas att användas enligt mig. Så gäller för oss iallafall.

Link to comment
Share on other sites

Visst är de väl så.

Men nog kan de va rätt tröttsamt med alla möjliga o omöjliga bestämmelser.

lite fel måste det ju va oxå om det inte stämmer med verkligheten.

Men nog har det funkat med jakten o de andra överlag som Linkis påpekar utan att alla kan jaktlagsstiftningen utantill, eller ens läst den.

Fast...de bevisar ju nästan att vi ingen jaktlagstiftning behöver...

;):)

Link to comment
Share on other sites

NS: Det är exakt min grundtes. Vi skulle komma väldigt långt utan detaljreglering av vare sig jakt, eftersök eller jakttider.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

18 §. En kontaktperson, som tillika är eftersöksjägare, får inte själv genomföra eftersöksuppdraget.

Hörde igår att Polisen backat, skyller visst på någon gammal skrivelse. Verkar som man lyssnat på alla protester, heder till er som lagt ned tid och kraft på detta. Hörde att någon från Blekinge varit med och kämpat i främsta ledet! Nu får vi bara hoppas att det verkligen blir så.

\Mats

Link to comment
Share on other sites

NS: Det är exakt min grundtes. Vi skulle komma väldigt långt utan detaljreglering av vare sig jakt, eftersök eller jakttider.

Hej Daniel!

Jag har försökt återfinna SJF:s remissvar på hemsidan utan att lyckas. Det vore intressant att se vad alla reaktioner som du fick via mail m.m. avspeglas i svaret till RPS.//Ulf

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Har man hört något om regelverket? Det verkar som om det gått i stå nu. Hörde senast idag att polisen kommer att dra skatt direkt på utbetalningen till de som gör eftersök och då blir det stora problem för dom som har A-kassa, sjukpensionärer m.m. men som gör en insats.

Man sa att det skulle komma regler i mars/april. Men det verkar ju inte hända så mycket.

CC

Link to comment
Share on other sites

Vårt remissvar hittar ni här:

http://www.jagareforbundet.se/Documents/Sk...trafik_2010.pdf

Regelverket från Polisen är så gott som klart och jag undrar om inte Rikspolischefen rentav skrev under det idag. Informationsmaterialet delas ut i slutet av månaden så det borde vara i drift i månadsskiftet maj - juni. Regelverket från NV dröjer dock och jag vet ärligt talat inte riktigt när det kan vara i drift.

Angående beskattning, A-kassa och försäkringskassa är det på ren svenska skitsvårt att säga något. All A-kassor och försäkringskassor jag har varit i kontakt med har haft egna tolkningar. Enda sättet är nog att kontakta sin A-kassa eller försäkringskassa och få ett personligt svar. De tolkar olika och bedömningarna görs individuellt...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...