Jump to content

Karl Hedin om rättsväsendets maktmissbruk och polisen som springpojkar.


josc72

Recommended Posts

Karl Hedin, som är misstänkt för att ha skjutit en varg och offentligt inte har korrekt politisk rovdjurssyn skriver på sin Facebooksida så här: 

 

Hej alla facebookare! 

Livet bjuder ständigt på överraskningar. Att bli gripen och helnykter kastad i en fyllecell var en överraskning av det negativa slaget. Att få uppleva att det startas en grupp som stödjer mig och att den växer till sig på kort tid till 10 tusen tals medlemmar var en överraskning av det positiva slaget. 

Jag är egentligen helt överväldigad! Att nu veta att jag har så många vänner skapar energi och beslutsamhet. Jag tror att ni som följer detta skeende är beredda att tillsammans ta itu med de orättvisor som minoriteten landsbygdsbor drabbas av. Jag tror att den gemensamma kraften gör att det går att få till en ändring. 

Jag är fast besluten att göra ett försök. Med jämna mellanrum kommer jag att lämna information om vad jag ämnar göra eller gjort på denna sida. Ni som har någon kunskap som kan vara relevant hör av er. Det finns troligtvis en del som inte tål dagens ljus. 

Jag har nu studerat tre fall och de går alla i samma spår. Det är ett system. Jag kallar det ”Bestraffning före dom”. 

Bestraffning före dom!   

Det system som verkar ha utvecklats inom Riksenheten för Miljö- och arbetsmiljöbrott (REMA) kan vi nu skåda i tre fall. Lillhärdal som finns beskrivet i boken ”De jagade jägarna”, Alftafallet, som nu ligger i fas att läggas ned eller gå till åtal, och nu i det för mig aktuella Västmanlandsfallet. Tre fall som tycks drivas efter principen, att det är inte domen som är målet, det är straffet! När väl en eventuell dom faller eller om fallet läggs ned, är redan ett kännbart straff utdelat. Vad domstolen kan åstadkomma är möjligen, att straffet utökas. 

Metoden som används går i olika faser. Ett jaktbrottsärende börjar normalt med en polisanmälan. Anmälan leds numera, efter att miljöåklagarna tidigare uttryckt missnöje med handläggningen av lokala utredare, vidare till polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA). Denna samarbetar intimt med en miljöåklagare vid REMA.  

Åklagaren fattar misstankar av någon anledning och beslutar därför starta en förundersökning. Han anser själv att misstanken är skälig. 

Åklagaren har inte tillräckliga bevis för misstankarna och känner, att han redan i början av förundersökningen behöver bryta det starka integritetsskyddet för att finna bevis för det han misstänker. 

Han vänder sig till för området ansvarig tingsrätt och begär, att få bruka integritetskränkande metoder som t.ex. hemlig telefonavlyssning och/eller annan hemlig elektronisk övervakning. Han framställer då situationen på ett sätt, som inte beskriver verkligheten. Han säger att han tror att det brott som han behöver avlyssningen för att utreda, kommer att leda till ett straff längre än två års fängelse. Han säger detta, trots att rättspraxis visar klart, att det aldrig avkunnats en sådan dom i ett jaktbrottsmål. Märkligt nog verkar tingsrätten i stort sett köpa vad åklagaren säger rakt av. Detta trots att den tillståndsgivande domaren har skyldighet att göra en bedömning av rättsläget innan beslutet fattas. När åklagarens ansökan behandlas av tingsrätten skall det sitta med ett ”allmänhetens ombud”, vars uppgift är att tillse, att allt går rätt till och att integriteten inte kränks, mer än kan anses vara nödvändigt. Läser man lagtexten i Rättegångsbalkens 27 kapitel, § 18, innebär detta förfarande i ett nyss påbörjat jaktbrottsärende att vare sig åklagaren eller tingsrätten följer lagen. Den ger inte utrymme för hemlig avlyssning i ett jaktbrottsärende, inte heller får avlyssning användas förrän en förundersökning ”gått i stå”. 

Nu lyssnar man av den misstänktes telefon och spelar in vad som sägs, både av den misstänkte och av samtalspartnern.  

Om nu åklagaren tycker att han blir styrkt i sin misstanke via innehållet i något samtal, är det fritt fram, att börja bestraffningen av den misstänkte. 

Straff 1 = frihetsberövande, i mitt fall 5 dygn i fyllecell och 26 dygn i häktescell, isolerad från omvärlden med s.k. fulla restriktioner. 

Straff 2 = Husrannsakan, vilket för mig och mina närstående i alla delar känns som ett legaliserat inbrott i mitt/min familjs bostad, mitt övernattningsställe, mina arbetsplatser och mitt företags lokaler, som jag och andra brukar. Där får de som bryter sig in med våld eller tilltvingar sig nycklar, själva bestämma, vad de anser att de behöver ta med sig. Förhoppningsvis skriver de upp vad de tar. 

Straff 3 = Vetskapen om att någon för mig obekant, varit och rotat i mina och andra familjemedlemmars egendom, skapar en alltid närvarande känsla av obehag, som gör att det inte är trevligt att vistas i hemmet när man kommer tillbaka. En dokumenterat vanlig obehagskänsla, som inbrottsdrabbade ofta upplever efter ett inbrott. 

Straff 4 = Läckande av sannolikt noga planerad information till olika representanter för media, för att skapa en känsla hos allmänheten, att den misstänkte verkligen är kriminell och att polisen och åklagaren är ”på rätt spår”. 

Straff 5 = Fördröjning av återlämnandet av mina tillgångar. De är ju endast till låns! Det är, enligt vad som skett, i alla fall de mål jag studerat, en medveten strategi från åklagare och med dem samarbetande polis. Rent praktiskt borde man redan första dagen ha kunnat kopiera min dator, telefon och papper i mina pärmar. Mina pengar fanns ingen anledning alls att ta! Genomgången av min bil kan inte rimligen ta mer än en vecka. Man har haft tillgång till dessa mina ägodelar sedan den 26/27 oktober. På fråga om när jag kan få tillbaka dem är svaret:  ”så fort vi hinner” och sedan händer ingenting! 

Straff 6 = låt den misstänkte leva i ovisshet om vad åklagaren egentligen menar att den misstänkte är misstänkt för. Jag har begärt ut inspelningen från det telefonsamtal som åklagaren menar visar att jag skjutit en varg. Jag har fått det uppspelat under ett förhör, men jag behöver ha hela samtalet själv för att verkligen kunna lyssna av och visa hur fel åklagaren egentligen har. Jag nekas detta med hänvisning att det skulle försvåra utredningen, hur då frågar jag mig? Samtalet ändrar sig inte, bara min möjlighet att försvara mig. Har åklagaren något att dölja? Är det något som skall redigeras bort, så som skedde med inspelat material i Lillhärdalsfallet? 

Straff 7 = Låt den misstänkte leva i ovisshet så länge som möjligt. Förundersökningen skall enligt lag bedrivas skyndsamt. I de andra fall jag studerat, betyder skyndsamt minst två år! Är det skyndsamt?  Åklagaren, som äger ärendet, brukar skylla på att någon annan myndighet sinkar arbetet. Jag tycker att han kan välja att följa lagen, driva fram prioritet i behandlingen eller fatta beslut på det material han har. 

Straff 8 = Är till för jägare. Dessa mister nämligen sin möjlighet att jaga, då jaktvapen och licenser är tagna i beslag under den tid som det tar, från husrannsakan till dom faller eller, att ärendet läggs ned. I Lillhärdalsfallet tog det två och ett halvt år! 

Blir man till slut frikänd i domstol, har man ändå fått ett kännbart straff, utdelat av åklagaren och ”gatans parlament” vars huvudargument alltid är ”ingen rök utan eld!” 

Detta sätt att behandla en i vårt rättssystem förutsatt oskyldig person, är uppenbart fullt möjligt för en miljöåklagare att använda sig av, tillsammans med en tingsrättsdomare som närmast oreflekterat tror på vad denne påstår. Detta kan de göra om de vill. I de fall jag studerat, inklusive mitt eget på mycket nära håll, har det visat sig att de vill! Detta sätt att behandla misstänkta, med överträdelse av gällande lag och rättspraxis, har givetvis inte någon plats i en rättsstat. Men, det kanske vi inte kan kalla Sverige längre? 

Jag ställer mig frågan, om förfarandet egentligen handlar om att skydda vargen? Kanske handlar det i mitt fall, i stället och egentligen om mina uttalade åsikter i stort, angående de många övergrepp som enligt mitt förmenande flera olika myndigheter gör sig skyldiga till, på landsbygdsbor, skogsägare, djurägare och jägare? 

Möjligheten att agera på detta sätt hänger nära samman med, att miljöåklagaren och hans NOA-poliser fått allas vårt förtroende, att driva sina ämbeten på ett objektivt sätt och bruka våldsmonopolet i proportion till misstanken. Min fråga till er alla är till sist:  

Tycker ni att miljöåklagaren och hans NOA-poliser uppfyller vårt förtroende? 

 

Karl Hedin

Link to comment
Share on other sites

Läste det där på FB. Och jag är helt övertygad om att han har en poäng i det där med att åklagare (vissa) ser en poäng i att straffa vissa mistänkta även om de inte lyckats fälla dem i domstol.

Jag är dessutom överyygad om att detta förfarande bara ökar mängden justa §28 ingripanden som aldrig blir anmälda pågrund av rädsla för denna typ av bestraffning. 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

11 minutes ago josc72 sa:

Tycker ni att miljöåklagaren och hans NOA-poliser uppfyller vårt förtroende?

Nej! Deras arbete för tankarna till gamla östtyska Stasi eller till nån fånig tv-serie som arkiv-x...

 

Varenda en med någon form av intellekt förstod att det var någonting i det här fallet som inte stämmer.

 

Karl Hedin är en person jag skulle vilja arbeta med, inte för.

Link to comment
Share on other sites

Problemet kan nästan vara värre om det inte når domstol.. Du kan inte då bli fri från misstanke.
Och i många fall dröjer det år, innan utredningen läggs ned, eller tas upp i domstol. I väntan hamnar man i limbo.

Rent krasst, kan det vara värre än en rättslig påföljd. (som faktiskt går att överklaga!)

Link to comment
Share on other sites

Tja, ang. främst utebliven rättslig prövning i tid;

Sverige är ju inte en rättsstat utan en socialstat. - Det handlar om att välja / prioritera.

Folk säger att de vill ha rättsstat, men om det innebär att det blir - vilket det ju såklart är; på deras bekostnad på ett eller annat vis, så är det inte längre lika intressant.

Rättsstat kostar.

 - De e förjävligt med utdragna rättsprocesser.

Link to comment
Share on other sites

Problemet är inte att det tar tid utan hur man hanterar det. Polisens labb bokför vapen som tas i beslag av kriminelka eller hittar så mycket snabbare än vad det tar för jaktvapen som tagits i beslag. Ta datorerna till exempel där kan man åtminstone erbjuda att kopiera diskarna sen behålla originalet o sen ge tillbaka datorn. Sen bilen är det en ny bil så kostar det pengar att ha den i beslag 1 eller 2 år på grund av värdeminskningen ska polisen betala det? 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 2 months later...

Hoppas han drar det till Europadomstolen.

 

Förmymdarmissbruk när man mörkar kollegors misstag genom att lägga locket på.

Link to comment
Share on other sites

Naiv och korkad åklagare som drabbats av hybris. Hade åklagaren varit mer erfaren så hade denne insett att man hade en fjäder och försökte göra en höna av denna...närstående som huvudkälla. Det måste vara den rabiata Åse Shoultz som lurar i vassen. Misstänkt har långtgående rätt till insyn i en förundersökning och skall få ta del av materialet, likaså försvararen så hur kan man neka dem att inte ta del av materialet...kollusionsfara? 

Häktnings pm och dylikt borde misstänkt ha och försvararen ha ibland innehåller de en del gott.  En artikelserie vore på sin plats för ge åklagaren, domare, Riksåklagaren och NOA en rejäl roast. 

Link to comment
Share on other sites

Ett ämne för "uppdrag granskning" kanske.

 

Gräv i det där på samma sätt som man gjort med Swedbank så alla parasiter i systemet hittas och kan avsättas.

Link to comment
Share on other sites

14 hours ago Dahla sa:

Ett ämne för "uppdrag granskning" kanske.

 

Gräv i det där på samma sätt som man gjort med Swedbank så alla parasiter i systemet hittas och kan avsättas.

Finns inte på kartan att de skulle ta upp något sådant. 

Link to comment
Share on other sites

Jag pratade med Hedin häromveckan och det är inte utan att man blir helt bestört över hur korrupt Moder Svea egentligen är. Vi var tämligen rörande överens om behovet av återinfört tjänstemannansvar och införande av en författningsdomstol..

Link to comment
Share on other sites

På 2019-04-06 at 17:15 doenitz sa:

Jag pratade med Hedin häromveckan och det är inte utan att man blir helt bestört över hur korrupt Moder Svea egentligen är. Vi var tämligen rörande överens om behovet av återinfört tjänstemannansvar och införande av en författningsdomstol..

Finns fler områden än just jaktbrott som behövs ses över, rattfylla, tung kriminalitet.....osv.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

22 minutes ago robban.jagaren sa:

Finns fler områden än just jaktbrott som behövs ses över, rattfylla, tung kriminalitet.....osv.

Dilemmat är också att tjänstemannaaktivismen tillåts grassera och drar till sig individer som inte kan göra åtskillnad på de lagar och regleringsbrev man har att förhålla sig till i sitt ämbetsutövande å ena sidan och sina högst personliga åsikter å den andra. När dylika individer ges politiskt beskydd urholkas det parlamentariska styret. Dock tror jag att det bli svårt att få politiskt gehör för ett införande av en förvaltningsdomstol då det avsevärt skulle minska det politiska handlingsutrymmet..

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago doenitz sa:

Dilemmat är också att tjänstemannaaktivismen tillåts grassera och drar till sig individer som inte kan göra åtskillnad på de lagar och regleringsbrev man har att förhålla sig till i sitt ämbetsutövande å ena sidan och sina högst personliga åsikter å den andra. När dylika individer ges politiskt beskydd urholkas det parlamentariska styret. Dock tror jag att det bli svårt att få politiskt gehör för ett införande av en förvaltningsdomstol då det avsevärt skulle minska det politiska handlingsutrymmet..

Delar din åsikt. Gilliotinen var ganska effektiv och hade ett avskräckande syfte också.

Kanske borde återinföras? ?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

På 2019-04-07 at 23:28 doenitz sa:

Dilemmat är också att tjänstemannaaktivismen tillåts grassera och drar till sig individer som inte kan göra åtskillnad på de lagar och regleringsbrev man har att förhålla sig till i sitt ämbetsutövande å ena sidan och sina högst personliga åsikter å den andra. När dylika individer ges politiskt beskydd urholkas det parlamentariska styret. Dock tror jag att det bli svårt att få politiskt gehör för ett införande av en förvaltningsdomstol då det avsevärt skulle minska det politiska handlingsutrymmet..

Finns ju som sagt ingen med ambitioner att företräda en regering som skulle vela ha dessa åtstramningar, då det kraftigt begränsar deras egna möjligheter om de en dag kommer till makten.. 

Link to comment
Share on other sites

På 2019-04-02 at 13:43 Christian N sa:

https://www.jaktjournalen.se/huvudvittnet-i-jaktharvan-pastar-att-hon-utnyttjats-under-psykisk-sjukdom/

Tja detta ärende har tagit en ny oväntad men otäck vändning, det underliggande är väl att kvinnan har förstått att hennes och makens äktenskapsförord har medfört att hon inte får något särskilt, då det var som så att hon när denna var på flykten såg till att ansöka om äktenskapsskillnad och bodelningsförrättare, men det var då, nu är de tillsammans igen, lyckliga, hennes sinnesförvirring ett dunkelt minne blott.

I egenskap av att arbeta med rättsliga frågor och vara en del i detta så kan jag säga att detta ärende har alla inslag av behov av mer foliehattar än något annat..

/C

Nu har även Svensk Jakt snappat upp detta öppna brev från huvudvittnet. Stämmer det mesta som står i detta brev, så behöver man nog ta sig en funderare på vad som pågår. 
Länk: https://svenskjakt.se/start/nyhet/huvudvittnet-polisen-forsokte-fa-mig-inlagd-pa-psyket/

 

Link to comment
Share on other sites

Ett par spridda kommentarer,

jag är lite lagom avundsjuk på adv Severin, han har en fantastiskt god sits, målet är helt tokigt i många delar och det finns en nästan löjligt reaktiv, (lätt manipulerad) åklagare på andra sidan, Hedin är en i lika delar svår som underbar huvudman, inte för att jag känner honom utan av det jag ser.

Svår att få att sitta still i båten eller hålla låg profil men samtidigt är resurserna som står en tillgängliga enorma och omvärldens stöd är starkt.

Men jag kan konstatera att man har varit så hård på åklagaren, ie dragit ned brallorna så långt och ofta att denne är tvungen att gå till åtal, för att i viss mån värja sig från anklagelser/misstankar om att man helt vandrat vilse i utredningen, även om så är fallet.

Det är i praktiken så att 8/10 åklagare väljer att sansa sig när det är mer skit än soppa de har kokat ihop och de väljer då att låta saken bero, dvs efter en längre tid skriva av ärendet, en liknande och välbelyst motsvarighet är ärendet mot Assange.

I vilket annat ärende som helst hade man lagt ned förundersökningen, igen med tanke på det absolut omöjliga utredningsläget, men det var för stort, laddat och med möjlighet att göra karriär på. 

Det är just detta med karriär som en del helt missar att åklagare gör genom att köra stora, publika mål även om de misslyckas så är det bara busarna som är för dumma, eller domstolarna som är för försiktiga, ie åklagarna får inte de rättsmedel de villhöver ha för att gripa/bevisa busarnas skuld. 

Jag har förstått det som att man fann något eller några vapen hos Hedin som det saknades tillstånd för, det är så klart en punkt där han riskerar ansvar, i övrigt och av vad man kan läsa sig till i allt detta, så har åklagaren inget att lägga till grund för ett åtal.

/C

 

Link to comment
Share on other sites

29 minutes ago Christian N sa:

Jag har förstått det som att man fann något eller några vapen hos Hedin som det saknades tillstånd för,

Vilket i så fall inte faller under miljöåklagarens klubba.

Link to comment
Share on other sites

Dahla- hur tänkte du då?

Det är självfallet något som den för utredningen ansvariga åklagaren har att stämma i och försöka lagföra för, du menar att han skulle lämna över målet/utredningen till en annan åklagare, typ grova brott eller liknande avdelning?

Det är inte så åklagarmyndighetens verksamhet fungerar, men det var en intressant reflektion. /C

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...