Jump to content
https://www.Reservdelar24.SE


https://www.AUTOdoc.SE
www.anglavakter.com


Sign in to follow this  
Kias Husse

Eftersök

Recommended Posts

Kias Husse

I en tråd på ett socialt media.... FB

Så togs ämnet kring eftersök upp.

Vilka skyldigheter har man som skytt/efteröks ekipage och vilka rättigheter har man som eftersöksjägare?

 

Senario. Skytt sårskjuter en älg som går vidare. Eftersöks ekipage anlitas. Älgen passerar en eller flera jaktgränser.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Skytten och jaktledaren (den senare när det gäller älg och kron samt stora rovdjur enligt beslut) har en skyldighet att "vidta de åtgärder som behövs" får att spåra upp ett djur som är konstaterat skadat. Denna skyldighet gäller oavsett markgränser. Se artikeln ur Svensk Jakt som jag citerar nedan :

 

Eftersök vid jakt – vad gäller?

 

Eftersök kan ju dessvärre bli aktuellt i samband med jakt och vi skall här se lite närmare på vika regler som då gäller. I kommande nummer skall vi ta upp eftersök i samband med trafikolycka, då delvis andra regler gäller.

 

För att reglerna om eftersök skall träda i kraft krävs det att man kunnat konstatera att viltet är skadat. Detta innebär att man i princip måste göra en skottplatsundersökning och där eller i viltets flyktväg hitta bevis på att viltet träffats, t.ex. snitthår, blod, muskelvävnad, benflisor eller vominnehåll eller annat som kommer från det aktuella djuret. I normalfallet rör det sig därför inte om eftersök förrän viltet försvunnit från skottplatsen och är ur synhåll. I annat fall finns ju inget att ”eftersöka”.

 

Jägaren skall då enligt lagen snarast vidta de åtgärder som behövs för att djuret skall kunna uppspåras och avlivas. Eftersöksskyldigheten i samband med jakt gäller alltså alla viltarter man jagar och det är i första hand den jägare som skadat det aktuella djuret, skytten, som ansvarar för att det sker. Finns en jaktledare utsedd i samband med jakt efter älg, kronvilt och stora rovdjur, så har dock denne ansvaret för att eftersök utförs. Den som struntar i att göra ett eftersök eller slarvar vid detta kan straffas med böter.

 

Vad får man då vidta för åtgärder om viltet är skadat och försvunnit från skottplatsen? Man får och skall ”vidta de åtgärder som behövs”. Detta innebär att man i varje enskilt fall objektivt måste kunna motivera att samtliga avsteg man gör från gällande regler för jakt är nödvändiga. Det som är lagligt i ett fall är det inte nödvändigtvis i ett annat. Beroende på omständigheterna kan man alltså göra avsteg från dessa regler om man kan motivera det i det enskilda fallet.

 

Det kan därför vara tillåtet att använda sig av bil i samband med eftersöket för att vid behov försöka genskjuta ett påskjutet vilt. Det kan även vara tillåtet att använda belysningsanordningar. Man kan även behöva fullfölja eftersöket oavsett tid på dygnet eller använda annars otillåtna vapentyper m.m. I vissa fall kan man hamna i en eftersökssituation då man inte får sådan kontakt med djuret att det kan avfångas med ett välriktat skott. I dessa fall kan det vara lämpligt att hunden släpps på det skadade djuret för att hindra det från att undkomma. Den som åsidosätter reglerna måste dock vara beredd på att i efterhand kunna motivera behovet av detta. Man är dock skyldig att avliva djuret på ett så skonsamt sätt som möjligt så att man inte riskerar att försvåra djurets lidande.

 

Att uttrycket snarast används leder närmast tanken till att eftersöket i alla lägen måste inledas omedelbart. Så är det dock inte. Man är dock skyldig att bedriva eftersöket så att det kan avslutas på ett så snabbt sätt som möjligt, och där skiljer sig viltarter åt, samt beroende på skadans art så kan olika åtgärder behöva vidtas. Som exempel bör eftersök på klövvilt normalt inte påbörjas förrän tidigast en timme efter skott.

 

Eftersökshund skall finnas vid all typ av jakt efter björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår och vildsvin. Hunden skall vara särskilt tränad i eftersöksarbete på vilt men behöver inte vara meriterad genom någon typ av viltspårprov eller liknande. Man kan alltså ha tränat hunden själv. Varje jägare förutsätts anpassa jakten till sin hunds förmåga och de eftersökssituationer som kan tänkas uppstå under jakten.

 

Man har såväl en rätt som en skyldighet om ett vilt skadats att fullfölja eftersöket in på annans jaktområde. Jaktlagen anger dock att det finns en underrättelseskyldighet då älg, hjort eller rådjur skadas vid jakt och tar sig in på annans jaktområde. Huvudregeln är här ganska enkel; man bör inte utan vidare fullfölja ett eftersök på älg, hjort eller rådjur in på annans jaktområde. Så snart det är möjligt måste jakträttshavaren där eller markägaren underrättas. Kan någon av dessa endast nås med svårighet, får polisen istället kontaktas.

 

Underrättelsen måste alltså inte ovillkorligen ske innan man går in på grannens mark för att fullfölja ett eftersök, men det är rekommenderas för att förhindra misstankar om jaktbrott, effektivisera eftersöket och minimera konflikter samt säkerhetsrisker. Djurskyddsintresset skall ändå naturligtvis sättas främst. I de situationer då eftersöket fördröjs i onödan genom ett avbrott för att uppfylla underrättelseskyldigheten är det motiverat att fullfölja eftersöket först. Om t.ex. en skadad älg kan observeras på andra sidan gränsen skall den givetvis omedelbart fällas. Om endast en kort tid återstår av den tid på dygnet då det är ljust och ett försök att uppfylla underrättelseskyldigheten skulle få till följd att eftersöket skulle kunna fullföljas först nästa dag bör eftersöket också fullföljas direkt. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet ”när det är möjligt” att uppfylla underrättelseskyldigheten.

 

Även om övriga viltarter inte omfattas av underrättelseskyldigheten, så bör man kontakta jakträttshavaren på grannmarken eller polisen innan man går över gränsen av samma orsaker som när det gäller älg, hjort och rådjur. Inte minst en skadad björn kan ju vara en fara för såväl jaktgrannar som allmänhet och skadade vildsvin likaså.

 

Jakträttshavaren på det jaktområde där djuret gått in har inte en rätt att kräva att få fullfölja eftersöket eller att hindra eftersöket. Man kan dock lämna över till någon annan att avsluta ett eftersök som man själv påbörjat om man vill. Ansvaret för att det vid jakten skadade djuret blir avlivat har dock hela tiden skytten eller jaktledaren kvar. Därför bör man hålla sig underrättad om hur eftersöket gått och om vilka åtgärder som vidtagits. Om man misstänker att tillräckliga ansträngningar inte vidtagits är man själv skyldig att fortsätta eftersöket. Det bör i sammanhanget observeras att det är det påskjutande jaktlaget som kan komma att bli tvunget att räkna av älg från sin eventuella licenstilldelning om eftersöket misslyckas.

 

Enligt huvudregeln tillfaller allt vilt jakträttshavaren på den mark där det påträffas dött eller slutligen fälls, men särskilda regler gäller som annars för vilt som jagas enligt licens t.ex. älg och kronvilt. Detta ämne kommer vi dock att återkomma till i ett senare nummer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kias Husse

Kan man då dra slutsatsen att om ett e-söksekipage är anlitat och genomför e-söket. Kan gå över jaktgränser mm bara han underrättar polisen först?

Det kan vara så att den som genomför e-söket inte är bekant med skogsområdet och känner inte till rågångar och jaktgränser. Dvs han kan inte veta när han lämnar ett område och går in i ett annat.

Det kan ju också vara så att även om du känner till angränsande jaktlag, så är det inte säkert att man känner till de jaktlag som gränsar mot det i andra änden och vart just den gränsen går.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Teffek

Måste man alltså ha bevis för att djuret är träffat? 

 

Om jag kommer in som inhyrt ekipage och inte hittar något på skottplatsen eller i löpan men står med en skytt som avfyrat skott och tror sig ha träffat, ingen kula kan återfinnas och det i min mening iaf är lämpligt att genomföra eftersök så är det i lagens mening inte eftersök utan jakt och jag får då alltså inte vidta dom åtgärder som jag anser krävs för att avsluta om dessa strider mot lagstiftningen?

 

Gäller detsamma vid trafikeftersök?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Nä man behöver som sagt inte alltid meddela polisen först, se artikeln. Och har man inte Bevis för att djuret är skadat så kan man bli anklagad för tjuvjakt. Nu är eftersök också jakt i lagens mening men har du inte hittat skottecken vid en skottplatsundersökning så kan du inte tex ta bilen och genskjuta viltet utan risk för att du begår ett jaktbrott, tom grovt. Vid trafikeftersök behöver man inte ha hittat tecken på skada, där räcker det med att djuret varit inblandat i en sammanstötning. Men å andra sidan finns ingen skyldighet att bedriva eftersök, bara en möjlighet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...