Jump to content

Älgjakt utan brunstuppehåll i norr


Recommended Posts

Outdoorsman

Jodå, jag skrev oxå att jag bara tog två exempel ur luften, inte för att de var några säkra uppgifter på hur det påverkar kalvantalet dirket utan för att påvisa att det vid större tjurandel också per def blir en lägre koandel och att det ska till en rätt stor skillnad i antalet kalvar per ko för att kompensera för att det totalt blir färre kor.

Inte sällan trummas det ut budskap om att med minst 40% tjur i stammen får man ofta ca 80 kalvar per hundra kor och att detta skulle vara en målsättning för älgstammen i hela landet, dessa siffror härstammar från nån handlingsplan för älg som sjf tagit fram.

Tyvärr så blir ofta effekten att folk tror på att det där med automatik är sant bara för att sjf skrivit det. Kan man få fler att tänka och räkna själva så vore det bättre tror jag.

Jag har inte svaret på exakt hur älgstammen fungerar eller om ett brunstuppehåll är bra eller dåligt, men om man inte blint följer vad nån annan säger utan funderar själv så inser man snart att det florerar mycket antaganden och åsikter som grundar sig i något helt annat än älgförvaltning, biologi eller liknande, dessa gör oftast mer skada än nytta i den lokala förvaltningen tyvärr.

Det är två av de tre målen i vår nationella handlingsplan, ja. Grundsyftet med planen är i stor utsträckning att få upp medelåldern i populationen, vilket tveklöst gynnar kvaliteten på stammen. Däremot anser jag själv att åtminstone målet för antal kalvar per hondjur borde brytas ned till regionala mål, då detta mått skiljer sig kraftigt med latitud. Jag gissar att vi kommer att ta med detta när planen revideras.

 

Ju fler som är engagerade och sätter sig in i älförvaltnmingens biologi, desto bättre. Tveklöst. Det är dock helt omöjligt att "tänka ut" hur alla dessa parametrar adderas och multipliceras samman i form av en kvantitativ respons på olika förvaltningsåtgärder. För detta krävs det proffs inom flera olika biologiska discipliner och hårda data från forskningen. Jag citerar vad som står i universitetshuset i Uppsala "Att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större". Med detta avses inte att man skall följa någon annans doktrin, utan att man skall utnyttja den kunskap som finns att tillgå och försöka förstå hur det faktiskt förhåller sig utifrån bästa möjliga data och förståelse. Älgförvaltningen skulle bli oändligt mycket enklare om vi slapp hantera en massa hemmasnickrade teorier som saknar grund inom forskningen. Det går inte att resonera sig fram till en kvantitativ förståelse, och ofta inte ens till en kvalitativ sådan.

 

Vi arbetar för närvarande för att komma överens med skogsbruket om en gemensam beräkningsmodell för att beräkna vilken respons olika förvaltningsåtgärder ger. Samtidigt försöker vi komma överens om hur vi ska se på olika inventeringsmetoder. Det är inte funktionellt när olika aktörer använder olika inventeringsmetoder och olika beräkningssnurror, och väljer den som ger det resultat man vill ha.

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Hur många kalvar föds sent och blir små pga att tjurandelen blir lägre inom rimliga gränser? Säg om den är 25 % istället för 40%? Är inte detta också en sån där sk sanning som blivit allmänt accepterad att alla småkalvar man ser måste bero på ombrunst?

Hur många av de kalvar som föds är verkligen tillkomna genom ombrunst? Är det givet att 70 kilos kalven är född normalt och 60 kilos kalven är född pga ombrunst? Man ska nog vara lite ödmjuk med att konstatera att saker är direkt relaterade till varandra när det gäller så komplexa samband som biologi ofta är.

Innan man ska fixa till ett problem så bör man vara säker på att det verkligen är ett problem.

Det finns TYDLIGT visat att dessa fenomen förekommer i de populationer där man studerat dem. Ingen kollar detta i alla populationer, men det finns inget skäl att tro att det inte är generella mönster. Däremot kan det självfallet finnas kvantitatibva skillnader. Och? 

 

Om du har en avvikande mening gentemot gängse bild av älgens reproduktionsbiologi så hänvisa gärna till vetenskapliga undersökningar som ger dig stöd för din åsikt...

Link to post
Share on other sites
mickekarl

Har inte heller påstått att det inte förekommer men det är rätt stor skillnad på det och "direkt relaterat".

Det är just dessa enkla nedbrytningar till regler som används okritiskt i många sammanhang.

Med för få tjurar i populationen så blir vissa hondjur inte betäkta och vissa kalvar kommer att födas senare pga ombrunst, inget att tvista om. Men vi har för den delen inte kvantifierat "för få" eller hur många "vissa" är. Kommer man sen ut i ett äso eller äfo och det pratas om förvaltning så är det 100% säkert att nån eller några tongivande aktörer drar slutsattserna att "det är klart att vi har mindre kalvar i år då tjurandelen minskat från 37 till 35 %" eller " vi sköt ju bara 47% kalv i fjol så medelåldern har ju sjunkit i år, därför är det betydligt färre kalvar i skogen", mm.

Fakta är bra och nödvändigt men tyvärr så letar de flesta efter efter enkla regler som ska gälla i alla lägen och vara lätta att kommunicera. Dessa regler får sen lätt en status av otvetydiga sanningar som inte får brytas.Ta kalvandelen i avskjutningen t ex, 50 % är en enkel siffra att komma ihåg och i många lägen så är det ett lämpligt mål att sträva emot. Men på många håll har den regeln blivit så helig att den under inga omständigheter får frångås, finns ju några sk förvaltningsmodeller som bygger på just denna regel som en central del.

Ska man skjuta fler älgar än tillväxten är det mycket svårt att klara 50% men ska man skjuta mindre än tillväxten är det betydligt lättare. Troligen så är de flesta överens om att det är bra med en hög andel kalv i avskjutningen men det betyder ju inte slutet för en älgstam om kalvskyttet är 40% heller.

Det jag hoppas är att fler vaknar upp och tänker till över om dessa förenklingar verkligen ska få vara så heliga men det innebär ju inte att var och en måste bli sina egna älgforskare för det. Bara att bli kritiskt tänkande.

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Har inte heller påstått att det inte förekommer men det är rätt stor skillnad på det och "direkt relaterat".

Det är just dessa enkla nedbrytningar till regler som används okritiskt i många sammanhang.

Med för få tjurar i populationen så blir vissa hondjur inte betäkta och vissa kalvar kommer att födas senare pga ombrunst, inget att tvista om. Men vi har för den delen inte kvantifierat "för få" eller hur många "vissa" är. Kommer man sen ut i ett äso eller äfo och det pratas om förvaltning så är det 100% säkert att nån eller några tongivande aktörer drar slutsattserna att "det är klart att vi har mindre kalvar i år då tjurandelen minskat från 37 till 35 %" eller " vi sköt ju bara 47% kalv i fjol så medelåldern har ju sjunkit i år, därför är det betydligt färre kalvar i skogen", mm.

Fakta är bra och nödvändigt men tyvärr så letar de flesta efter efter enkla regler som ska gälla i alla lägen och vara lätta att kommunicera. Dessa regler får sen lätt en status av otvetydiga sanningar som inte får brytas.Ta kalvandelen i avskjutningen t ex, 50 % är en enkel siffra att komma ihåg och i många lägen så är det ett lämpligt mål att sträva emot. Men på många håll har den regeln blivit så helig att den under inga omständigheter får frångås, finns ju några sk förvaltningsmodeller som bygger på just denna regel som en central del.

Ska man skjuta fler älgar än tillväxten är det mycket svårt att klara 50% men ska man skjuta mindre än tillväxten är det betydligt lättare. Troligen så är de flesta överens om att det är bra med en hög andel kalv i avskjutningen men det betyder ju inte slutet för en älgstam om kalvskyttet är 40% heller.

Det jag hoppas är att fler vaknar upp och tänker till över om dessa förenklingar verkligen ska få vara så heliga men det innebär ju inte att var och en måste bli sina egna älgforskare för det. Bara att bli kritiskt tänkande.

Visst är det så. Ska man landa runt 50 % över stora ytor gäller det dock att man verkligen har det som gemensamt mål. Det målet är förstås dessutom inte bara satt utifrån älgens reproduktionsbiologi, utan även för att minska skadorna som kalvförande kor åstadkommer.

Link to post
Share on other sites
henke67

Hej

När ni talar om att ha 30 eller 50% Tjurandel.

Talar ni då om vinterstam, före jakten eller under brunsten?

Link to post
Share on other sites

Vid brunsten pratar jag om i alla fall. Fast en i övrigt stabil könsfördelning kan inte vara dåligt. Men viktigast är enligt mig precis innan brunsten.

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Klart det är andelen inför och under  brunsten som spelar roll. Samtidigt hänger förstås andelen tjur i vinterstammen samman med andelen kommande höst. Och vi mäter ofta(st) tjurandelen genom älgobs under den första delen av jakten.

Link to post
Share on other sites
henke67

Och ändå skjuter vi gärna våra storoxar i September strax innan de skall göra rätt för sig...

Link to post
Share on other sites

Precis, tjurförbud före brunsttid och koförbud efter brunst. Problemet är väl att det kan vara lite svårt att styra vilka djur man får se. Här är ju en bra anledning till varför åtelkameror skall vara lagliga att använda. Hur skall man kunna på något sätt kunna få en stabil stam utan att man vet vad som rör sig på markerna? Samtidigt säger endel att det som kommer framför pipan är ju det som det sannolikt finns mest av. Men känns som att välja avskjutning genom en relativ sannolikhet är som att köpa aktier i kärnkraftsbolag i Tyskland.

Link to post
Share on other sites
brnofox2

Här i Västerbotten anser jag att brunsten pågår för fullt cirka en vecka efter att jakten dragit igång igen , efter uppehållet.

 

Min syn på hur mycket tjur man ska ha och vilken kvalité den ska hålla väljer jag att hämta från Karl-Henry Lundin. Varje ko ska ha möjlighet att para sig med en fin tjur. Sämsta scenariot är att kon ratar småtjurar vid första brunstsvängen men sen ser sig nödbedd att hålla sig tillgodo med det som finns när hon brunstar om. Detta ger små kalvar.

 

Om man ska sammanfatta min filosifi vad gäller tjurskytte: Lägg jakttrycket på de små tjurarna och spara mellantjurarna. Får någon sedan sitt livs tjur i pass så tänker jag inte neka nån den möjligheten. Bara vi spara alla tjurar i mellanregistret så kan vi alla kanske ha sådan tur nån dag.

 

//

Link to post
Share on other sites
Mr Fiberclass

Det bästa är att spara underifrån. Skjuter man alla pinntjurar så kommer det aldrig att bli några äldre eller för den delen "mellantjurar". Välj en nivå på vilken ålder man ska börja skjuta (taggbegränsning i praktiken) och sedan skjuter man rätt antal tjurar utifrån den stam man har. Om man bara skjuter tjurar som har fler än 12 taggar tex så kommer alla tjurar att få växa till sig och en del klarar sig och blir ännu större. DÅ har korna möjlighet att välja och vraka bland tjurarna.

Link to post
Share on other sites
NiKKEE

Avskjutning är intressant och jag hade lätt kunnat sitta och prata i timmar med någon som är lika intresserad! Om man skall spara nedifrån så skall man ha en stam som det finns älgar i varje storleksklass och bara rikta avskjutningen mot toppen av storleksklassen. Då får man precis som Ola säger tjurar som kommer underifrån som också blir stora. Samtidigt så vill väl de flesta ha stora tjurar med stora horn. Då är det ju uppenbarligen de djuren som man skall avla på va? Men det är ju dem vi drömmer om att skjuta och kommer de framför pipan så smäller det! Läggs avskjutningsgränsen för lågt så kommer de små tjurarna att få para sig i alla fall och det är kanske inte det bästa? Jag skulle vilja se ordentliga studier som jämför avskjutningsmodeller. Jag kan tänka mig att det skiljer i tillvägagångssätt mellan olika delar i Sverige men kanske även på lokal nivå. Ändock hade det varit mycket intressant!

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

NiKKEE, instämmer helt. Jag har roat mig en del med att simluera olika utffall, och man kan konstatera att teori och praktik inte riktigt lirar...

 

Ligger man uselt till med åldersstrukturen är det bästa tveklöst att införa tjurförbud under några år. Därefter säger det sig självt, att om man bara skjuter fjolingar men låter övriga vara får man snabbast upp medelåldern, om man ska skjuta tjur. Alla olika former av regler som begränsar andelen tjur som skjuts kommer också ha positiva effekter.

 

Problemet är att det inte alltid är så lätt att i skottögonblicket avgöra hur många taggar ett djur har, samt att en del kanske inte tittar så noga när tillfälle nu ges. Även om "aldrig mer än en tagg på skottsidan" troligen är lättast att avgöra korrekt så är kanske inte motivationen för att följa den regeln alltid jättehög... För att en strategi ska fungera i praktiken krävs att den är genomförbar. Det är en anledning att det är bättre att lägga sig på ett högt kalvskytte, istället för att skjuta djuren som 1,5 åringar istället. Det är helt enkelt lättare att avgöra om en älg är en kalv eller inte, jämfört med om det är en kviga eller inte. Därutöver är det min övertygelse att det måste finnas en kontroll och en sanktion om felk djur skjuts. "Horn till slaktboden/skjutbanan/xxx" är en variant, bara kalv på tilldelningen året efter en annan. Och straffavgifter en tredje, som jag personligen kanske tycker tillämpas väl snabbt och hårt ibland.

 

Fördelen med att spara "mittsegmentet" är förstås att man håller motivationen uppe genom tanken på att stortjuren kan komma i pass och vara lovlig. det tar längre tid att uppnå lika stora effekter och det är lättare att man gör fel, men det är lättare att få acceptans för modellen och att den efterlevs. Vilket är nödvändigt för alla modeller.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
NiKKEE

Problemet tycker jag är att man inte kan införa en begränsning på vad man skjuter innan man vet vilken komposition man har i skogen av älgar. Skjuter man bara 16 taggare eller större och bara har pinntjurar på marken så får man ju aldrig skjuta en tjur fören om flera flera år! Det blir lite som blädningsskog, man skall ha en jämn åldersstruktur så det som skjuts bort ett år kommer till nästa år typ. Det är viktigt att välja avskjutningsmodell med tanke på vilka förutsättningar som finns. Balanserad avskjutning mellan könen fungerar ju bara om du har förutsättningar för att göra det! Här kommer åtelkameror in i bilden som ett excellent verktyg att få en större uppfattning om vilka typer av djur som rör sig på din mark. Som bekant så drar sig älgar till saltstenar och har man kameror som övervakar dessa så får man lätt ett hum om vad det är för älgar som finns på marken.

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Visst är det så, men vissa generella tumregler kan man enkelt ta fram. Grundtanken med många av de avskjutningsregler är också just att det SKA skjutas väldigt få tjurar, eftersom det största kvalitetsmässiga problemet oftast är låg medelålder på tjur. Sätter man exempelvis 16+ = OK och håller det så kommer massor att tjurar klara sig, och därmed öka i ålder, vikt och taggantal till nästa år. Håller man på så några år så har man en bred bas att ta av, och då kan "skjut det som kommer" fungera bra. Dock, märkväl, lämpligen med ett maxanta tjurar/tjurandel som får skjutas om man inte vill ramla med i träsket igen. Dock är det svårt att få acceptans för en sådan modell de första åren, vilket gör de olika modellerna där man sparar mittensegmentet mer populära.

Link to post
Share on other sites
NiKKEE

Vi har problem med att få någon att skjuta kalv tyvärr :( Det här med vartannat djur fungerar inte heller riktigt... Känns som vi fortfarande lever kvar i det här med att om vi inte skjuter det vi ser så blir vi utan! Kan väl säga som så att det inte är så alls i detta fallet!

Link to post
Share on other sites
Outdoorsman

Jo. Ingen stam har skjutits sönder genom att skjuta kalv... men man hör fortfarande tröttsamt tjat om "barnamord". Inte minst norrut... och ja, jag är halvjämte...

Link to post
Share on other sites
NiKKEE

Sedan får man slita sitt hår över alla som säger att det är inga problem för en tjur att betäcka ett gäng kor för det klarar ju uppenbarligen renarna av att göra.... Nä Länsstyrelsen tycker jag har ett ansvar att informera allmänheten om älgens biologi och hur det fungerar samt förvaltning. Det är farligt när man börjar jämföra olika arter med varandra som också har helt olika strategier.

Link to post
Share on other sites
lsjonsson

Jo. Ingen stam har skjutits sönder genom att skjuta kalv... men man hör fortfarande tröttsamt tjat om "barnamord". Inte minst norrut... och ja, jag är halvjämte...

 

Barnarov brukar dom också säga.

Link to post
Share on other sites
killer_mouse

ett annat är "vi kan ju inte skjuta kalv för då har vi inga vuxna nästa år"

Link to post
Share on other sites
lsjonsson

ett annat är "vi kan ju inte skjuta kalv för då har vi inga vuxna nästa år"

 

Helt rätt!

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
lsjonsson

Igår var jag på ÄFG 5, Kalix hade info-möte och nu framkom det att alla 4 inlandsgrupper kommer att jaga utan brunstuppehåll men i gengäld får dom 2 v kortare jakttid frånsett Kiruna som får en vecka längre jakttid. Kustkommunerna kommer att jaga med brunstuppehåll.

De nya jakttiderna syns på fotot om ni förstora upp dom lite.

post-144-0-08483700-1369121606_thumb.jpg

LST Norrbotten hade tagit fram det här häftet med statisk över all avskjutning på varenda (lagligt registrerad) skjuten älg och över alla reg. jaktlag. Ca. 1 cm tjockt häfte.

post-144-0-64881600-1369122548_thumb.jpg

Vi hade en avskjutning på 57 % i Kalix -12 och dom vill som jag uppfattade det att vi ska skjuta ytterligare 40 % av dom älgar som vi har inom kommunen och hela länet.

Då blir det väldigt glest med älg kvar på markerna.

Vi kommer även i fortsättningen att få märka våra älgar med taggs men nu ska det visst vara bättre kvalitet än dom som vi hade förra året.

Markägarrepresentanterna tog åt sig av den massiva kritik som dom fick från jaktlagen under förra året och erkände att dom hade begått fel/misstag lite här och där och det har dom tagit åt sig.

Vars ska detta sluta med älgstammen? Det blir inte många älgar kvar om skogsbolagen får som dom vill, är min och många andras slutsats. :sad:

 

Mötet hade beräknats hålla på i 2 tim men kl . blev 22 innan det var slut. 1 tim övertid.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
  • Create New...