Jump to content

Två älghundar på mindre mark?


JacobSandström

Recommended Posts

Ingemar Löfqvist

Man kan inte dömas för jaktbrott om man inte har för avsikt att jaga det vilt hunden skäller...

Skickat från min GT-S5690 via Tapatalk 2

Link to post
Share on other sites
Kias Husse

Jo hunden får inte skälla fel djur men det är i vart fall inget jakt brott. När man upptäcker att hunden skäller fel får ska man få den att avbryta sen får man fortsätta jaga rätt vilt. Skickat från min GT-S5690 via Tapatalk 2

 

Mja... det bör nog ske skyndsamt. Sen är det lagtolkningar om hur länge eller syfte med jakten osv, om det kommer att bedömmas som ett jaktbrott, ringa jaktbrott eller en olycklig omständighet där hundföraren gjort allt vad den kan för att undvika. Men i praktiken är det svårt att släppa en hund som normalt skäller björn , utanför lovlig tid och sedan hävda att det var tillfälligt och skyndsamt kan kopplas..... Hundar

 

16 § Trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, får jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt följande:

Hund som

förföljer vilt efter älg den 21 aug.–den 31 dec.

eller den senare tidpunkt

då jakten ska vara avslutad

björn den 21 aug.–den 30 sep.

eller den senare tidpunkt

då jakten ska vara avslutad

hjort och

rådjur den 1 okt.–den 31 jan.

eller den tidigare tidpunkt

då jakten ska vara avslutad

vildsvin den 1 aug. –den 31 jan.

rödräv den 21 aug.–den 15 mars

lo den 1 feb. –den 31 mars

eller den senare tidpunkt

då jakten ska vara avslutad

grävling

mårdhund

tvättbjörn den 1 aug.–den 31 jan.

annat vilt den 21 aug.–den 28 (29)

feb. eller den tidigare

tidpunkt då jakten ska

vara avslutad

Hund som inte

förföljer vilt efter fågel den 16 aug.–den 15 apr.,

i Värmlands, Dalarnas,

Gävleborgs,

Västernorrlands,

Jämtlands, Västerbottens

och Norrbottens län dock

t.o.m. den 30 apr.

annat vilt den 21 aug.–den 28 (29)

feb. eller den senare

tidpunkt då jakten ska

vara avslutad

Hund som används

vid jakt under

jord efter vildkanin

mårdhund den 1 juli–den 30 juni

rödräv

mink

mård

grävling allmän jakttid samt jakt

enligt bil. 4 till denna

förordning

Förordning (2011:188).

 

18 § Hund som vid jakt eller jaktträning under tiden den 21 augusti–30 september driver eller förföljer hjort eller rådjur eller annars jagar på ett olämpligt sätt ska snarast kopplas.

   Jakt eller jaktträning med hund ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållandena inte utsätts för onödiga påfrestningar.

   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Naturvårdsverket får även besluta om sådana undantag i beslut om delegering enligt 24 a eller 24 b §. Om Naturvårdsverket inte har meddelat föreskrifter eller beslut om sådana undantag får länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta om undantag om detta inte strider mot Naturvårdsverkets föreskrifter eller beslut. Förordning (2011:188).

 

 

 

Tillsyn över och omhändertagande av hundar i marker där det finns vilt

16 § Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från första stycket. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund skall hållas kopplad.

17 § Om en hund springer lös i ett område där det finns vilt, får jakträttshavaren eller någon som företräder honom eller henne ta hand om hunden. När detta har skett skall hundens ägare eller innehavare snarast underrättas. Om denne inte är känd skall i stället polismyndigheten underrättas. Om jakträttshavaren eller den som företräder honom eller henne inte vill ta hand om hunden, skall i stället polismyndigheten omhänderta hunden.

   Kan inte hunden tas om hand, får polismyndigheten avliva hunden, om detta är angeläget från viltvårdssynpunkt och försvarligt även med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

18 § Har inte ägaren eller innehavaren, efter det att kostnader betalats enligt 20 §, återtagit hunden inom fem dagar efter det att han eller hon underrättades om omhändertagandet eller, om ägaren eller innehavaren inte är känd, inom tio dagar efter det att polismyndigheten underrättades, får jakträttshavaren behålla hunden eller polismyndigheten, efter utredning, besluta att sälja, skänka bort eller, om hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det annars finns särskilda skäl, avliva hunden.

 

 

Straffansvar

22 § Den som bryter mot ett hundförbud döms för överträdelse av hundförbud till böter eller fängelse i högst ett år.

23 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

1. inte följer ett föreläggande eller bryter mot ett förbud som har meddelats med stöd av 8 § första stycket,

2. inte gör anmälan enligt 14 § andra stycket eller

3. bryter mot 21 § andra meningen.

   Den som uppsåtligen inte lämnar underrättelse enligt 17 § första stycket döms till penningböter.

   Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud får inte dömas till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Link to post
Share on other sites
JacobSandström

Jag är förbluffad hur denna tråd kunde börja handla om lagar om tider för jaktträning och jakt. Det känns så långt ifrån frågeställningen som helst. Jag har inte för avsikt att jaga eller jaktträna utanför tiderna för viltet. Och björn behöver jag inte ta hänsyn till för det har vi inte på någon av de tre markerna i mellansverige där jag jagar.

 

Det enda jag kan säga om jakttider kontra huruvida jag tänkt jaga in hunden på gris eller ej är att om man får den helt inne på Älg och alltså rådjurs/grisren så har jag, som det har sett ut i år, möjlighet att jaga älg även i februari med hunden (ifall jag inte sitter på fel information). Sen hur stor chans det är att hunden inte får något intresse av rådjur/gris vet jag inte än. Det är första spetsen i min familj så jag har mycket att lära.

 

Men tack för alla RELEVANTA tankar, åsikter och idéer. Då kan jag med varm hand ta emot en älghundsägare till i laget :)

Link to post
Share on other sites
Kias Husse

I princip så är det olaglig att ha hundar lösa!

Men det är tillåtet med lösa hundar i syfte att förfölja/ställa vilt under vissa tider för att jaga ett specifikt vilt.

Allt annat är olagligt. Sen hur man framlägger det om det ändå inträffar eller om det ens är någon närvarande som anmäler osv. Det är en helt annan sak.

Link to post
Share on other sites
Kias Husse

Jag är förbluffad hur denna tråd kunde börja handla om lagar om tider för jaktträning och jakt. Det känns så långt ifrån frågeställningen som helst. Jag har inte för avsikt att jaga eller jaktträna utanför tiderna för viltet. Och björn behöver jag inte ta hänsyn till för det har vi inte på någon av de tre markerna i mellansverige där jag jagar.

 

Det enda jag kan säga om jakttider kontra huruvida jag tänkt jaga in hunden på gris eller ej är att om man får den helt inne på Älg och alltså rådjurs/grisren så har jag, som det har sett ut i år, möjlighet att jaga älg även i februari med hunden (ifall jag inte sitter på fel information). Sen hur stor chans det är att hunden inte får något intresse av rådjur/gris vet jag inte än. Det är första spetsen i min familj så jag har mycket att lära.

 

Men tack för alla RELEVANTA tankar, åsikter och idéer. Då kan jag med varm hand ta emot en älghundsägare till i laget :)

Sorry för att det spårade iväg... :sleep:

 

Men jag kan nog säga att du inte kommer att ångra det beslutet och att du i framtiden förmodligen får mer jaktupplevelser på marken. :yes:

 

Men som sagt... Vill du ha en "multihund" kan du bara släppa den när ALLT vilt den jagar är lovligt. (Har du en hund som skäller både gris och älg så kan du inte släppa den 1 aug utan måste vänta tills den 21:a tex. Om den skulle råka ställa älg på förbjuden tid, eller för den delen släppa på älg i feb om hunden jagar gris.......

Link to post
Share on other sites
henke67

Jag har inte kollat alla pdf er i länkarna men i länkarna säger de ju emot dig! (Ja inte du själv då) jag kan inte hitta något i dessa länkar sim styrker att jaktträningen skulle vara över när kvoten är fylld. Nu är det kanske för kort tid ändå. Men jag håller inte med om att det är kvarvarande kvot som styr.

Link to post
Share on other sites
Kias Husse

Jag har inte kollat alla pdf er i länkarna men i länkarna säger de ju emot dig! (Ja inte du själv då) jag kan inte hitta något i dessa länkar sim styrker att jaktträningen skulle vara över när kvoten är fylld. Nu är det kanske för kort tid ändå. Men jag håller inte med om att det är kvarvarande kvot som styr.

Det har varit upp i SJF arena i olika trådar. Men kolla gärna igen och ställ frågan tydligt. Tror det var uppe som ett sidoämne i någon av trådarna också, förutom i den jag länkade till.

Principen är att du inte får ha hundar lösa, fram för allt inte om dom förföljer/ställer vilt. Då måste du omedelbar kunna koppla dessa. Men det finns undantag där det är lovligt att släppa hund efter vilt. Dvs står det inte att det är lovligt så är det olagligt. Har du en hund som du jagar älg med men även driver rådjur, då kan du inte i lagligt släppa förens 1 okt. 

Link to post
Share on other sites
Kias Husse

Jag har inte kollat alla pdf er i länkarna men i länkarna säger de ju emot dig! (Ja inte du själv då) jag kan inte hitta något i dessa länkar sim styrker att jaktträningen skulle vara över när kvoten är fylld. Nu är det kanske för kort tid ändå. Men jag håller inte med om att det är kvarvarande kvot som styr.

Snarlik tråd...:http://www.jaktsidan.se/ipb/topic/41706-jaga-vildsvin-med-hund-i-februari/

 

Hittade en till där jag ställt frågan rakt på: http://www.jaktsidan.se/ipb/topic/40090-traena-hund-pa-bjoern/

Link to post
Share on other sites

Glöm nu inte frågan om uppsåt:-) Även med en hund som skäller både älg och Björn kan du inte göra mer en en bedömning vad marken och dagen mest troligt erbjuder.

Bevisfrågan är också högst specifik då i alla fall jag inte skulle vilja leda frågan hundfrågan i bevis!

Med vänlig hälsning,

Rg

Link to post
Share on other sites

Undra hur många hundar (ställande) oavsett landsända och ras det finns som verkligen är rena björn, älg, gris hundar m.m där man är helt 100% säker att ställer den nått är det älg! absolut inte gris..vice versa för björnhundarna vid tiderna för dessa..att dessa inte jagar älg?

 

 

Tar ett exempel detta innan allroundjakten 31jan var över..1älghund norrifrån med tunga titlar jagar enbart älg bjuds in i ett jaktlag..när dagen är över har hunden enbart jagat älg 1av 3släpp..dem resterande var gris..och detta tror jag mig nog finnas hos många ställande raser utan att peka allt för mycket finger. :thumbsup: som sagt man kan inte lära hundarna jakttider sen får man vara realistisk oxså..en ren älghund på nya marker med gris/dov etc som är nytt vilt för hunden lär den med stor sannolikhet undersöka närmre om älg inte finns..

Link to post
Share on other sites

Hej Jacob. Tycker spontant att det kan va bra att ha två hundar att varva med eller samjaga. Går ju att prova iaf se hur hundar/förare trivs tillsammans. I ett av mina Jaktlag finns det en väldigt duktig jämte som dom skjutit ca:100 älgar för. Men han kan vara väldigt tjurig ibland o sluta jaga om det är nån annan hund i närheten eller som varit efter "hans" älg.

Tror iofs att det är väldigt ovanligt.

Men man hör ju ibland att älghundar ryker ihop på jakt,kan vara en risk.

/Lars.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

https://www.Reservdelar24.SE

https://www.AUTOdoc.SE


×
×
  • Create New...